Wynagrodzenie

WAŻNE INFORMACJE :


1) PODATKI OD SPADKU I DAROWIZN, ZWOLNIENIA 
Skala podatkowa i kwoty wolne od podatku określone są w art. 9 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).

Kwoty wolne od podatku

Aktualnie kwoty wolne wynoszą:

 • dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej - 9.637 zł,
 • dla drugiej grupy - 7.276 zł,
 • dla trzeciej - 4.902 zł.

Skala podatkowa

Skala podatkowa określona jest następująco:

Kwota nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

-

10.278

3%

10.278

20.556

308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

-

822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

-

10.278

7%

10.278

20.556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

-

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

-

10.278

12%

10.278

20.556

1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

-

2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Ponadto, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Grupy podatkowe

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 • do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • do grupy III - innych nabywców.

Zwolnienie z podatku

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
 • udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł  - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku,
 • przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia,
 • przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,
 • przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych - z chwilą śmierci wkładcy,
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego,
 • przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń,
 • przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia,
 • przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są notariusze - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Podatnicy obowiązani są do złożenia zeznania podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika (dokonana w formie aktu notarialnego umowa darowizny, umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie). Termin do złożenia zeznania podatkowego wynosi miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do składanego zeznania podatnik winien dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania

www.mf.gov.pl

31 sierpnia 2011 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniająca ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawę-Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany w przepisach podyktowane były koniecznością ich dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 roku (sygn. akt S 2/08). Nowe przepisy wprowadzają pojęcie pomieszczenia tymczasowego.Nakazują one gminom zapewnienie tego rodzaju lokali osobom, wobec których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a którym nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego. Przepisy te nie mają jednak zastosowania w stosunku do osób, wobec których orzeczono opróżnienie lokalu na skutek stosowania przemocy w rodzinie, rażącego bądź uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu lub niewłaściwego zachowania powodującego tym samym uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, a także wobec osób które zajmują opróżniony lokal bez posiadanego tytułu prawnego. Z prawa do pomieszczenia tymczasowego nie będą mogły również skorzystać osoby, które zobowiązane są do opróżnienia lokalu na podstawie zawartej umowy najmu okazjonalnego, zgłoszonej do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z Art. 19b Ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, a także osoby, które są zobowiązane do opróżnienia lokalu tymczasowego. Umowa najmu lokalu tymczasowego będzie mogła być zawarta na czas oznaczony od jednego do sześciu miesięcy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Imielin
Domy

Pow: 577.00 mkw

720 000,00 PLN

Zobacz szczegóły
Mysłowice
Domy

Pow: 240.00 mkw

590 000,00 PLN

Zobacz szczegóły
Mysłowice
Domy

Pow: 254.00 mkw

1 150 000,00 PLN

Zobacz szczegóły
O firmie | Powiadamiacz | Zgłoś ofertę | Kalkulator | Kredyty | Usługi | Współpraca | Wynagrodzenie | Wyszukaj | Schowek | Kontakt

Pozycjonowanie 6Sense - biuro nieruchomości mysłowice - sprzedam dom mysłowice - sprzedam mieszkanie mysłowice - atrakcyjne oferty nieruchomości Mysłowice - działka mysłowice - działki na sprzedaż mysłowice

strony internetowe BRANDPOINT