u nas:
• przepiszesz umowę z protokołu zdawczo - odbiorczego,
• zawrzesz nową umowę na prąd i gaz,
• przedłużysz umowę na gaz i prąd
u nas znajdziesz ubezpieczenia:
• nieruchomości,
• komunikacyjne OC/AC, Assistance, NNW,
• na życie, zdrowotne,
• oraz podróżne, transportowe, rolne i firmowe.
Akty prawne / Ciekawostki z rynku

1) Podatki od spadku i darowizn, zwolnienia ,skala podatkowa, akty prawne, centralne rejestry dla Państwa potrzeb.

Skala podatkowa i kwoty wolne od podatku określone są w art. 9 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).

Kwoty wolne od podatku

Aktualnie kwoty wolne wynoszą:

dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej - 9.637 zł,
dla drugiej grupy - 7.276 zł,
dla trzeciej - 4.902 zł.

Skala podatkowa

Skala podatkowa określona jest następująco:

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

od: - zł
do: 10.278 zł
podatek wynosi: 3%

od: 10.278 zł
do: 20.556 zł
podatek wynosi: 308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł

od: 20.556 zł
do: - zł
podatek wynosi: 822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

od: - zł
do: 10.278 zł
podatek wynosi: 7%

od: 10.278 zł
do: 20.556 zł
podatek wynosi: 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł

od: 20.556 zł
do: - zł
podatek wynosi: 1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

od: - zł
do: 10.278 zł
podatek wynosi: 12%

od: 10.278 zł
do: 20.556 zł
podatek wynosi: 1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł

od: 20.556 zł
do: - zł
podatek wynosi: 2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Ponadto, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Grupy podatkowe

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
 • do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • do grupy III - innych nabywców.

Zwolnienie z podatku

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
 • udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą śmierci spadkodawcy.,
 • przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia,
 • przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,
 • przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych - z chwilą śmierci wkładcy,
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego,
 • przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń,
 • przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia,
 • przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są notariusze - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Podatnicy obowiązani są do złożenia zeznania podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika (dokonana w formie aktu notarialnego umowa darowizny, umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie). Termin do złożenia zeznania podatkowego wynosi miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do składanego zeznania podatnik winien dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania


2) Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego

31 sierpnia 2011 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniająca ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawę-Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany w przepisach podyktowane były koniecznością ich dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 roku (sygn. akt S 2/08). Nowe przepisy wprowadzają pojęcie pomieszczenia tymczasowego.Nakazują one gminom zapewnienie tego rodzaju lokali osobom, wobec których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a którym nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego. Przepisy te nie mają jednak zastosowania w stosunku do osób, wobec których orzeczono opróżnienie lokalu na skutek stosowania przemocy w rodzinie, rażącego bądź uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu lub niewłaściwego zachowania powodującego tym samym uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, a także wobec osób które zajmują opróżniony lokal bez posiadanego tytułu prawnego. Z prawa do pomieszczenia tymczasowego nie będą mogły również skorzystać osoby, które zobowiązane są do opróżnienia lokalu na podstawie zawartej umowy najmu okazjonalnego, zgłoszonej do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z Art. 19b Ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, a także osoby, które są zobowiązane do opróżnienia lokalu tymczasowego. Umowa najmu lokalu tymczasowego będzie mogła być zawarta na czas oznaczony od jednego do sześciu miesięcy.

strony internetowe BRANDPOINT